کاتالوگ و دفترچه راهنماي محصولات کرمان موتور و خودروسازان بم

ردیفنام خودروکاتالوگدفترچه راهنما
1آزرا 2018دریافت کاتالوگ
2اس 3 اتوماتدریافت کاتالوگ
3جیلی GC9
4جیلی NL3
5اکسنت 2017دریافت کاتالوگ
6جیلی GC6 مدل اکسلنت
7سانتافه 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
8سوناتا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
9توسان 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
10النترا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
11 ۸۲۰ (۲۴۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگ
12i10دریافت کاتالوگ
13i20دریافت کاتالوگ
14 جی ۵ دنده ای (۱۵۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
15 جی ۵ اتومات (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
16 اِس ۵ دنده ایدریافت کاتالوگدریافت راهنما
17 اِس ۵ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما
18 ۶۲۰ (۱۶۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
19 ۶۲۰ (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
20 ایکس ۵۰دریافت کاتالوگدریافت راهنما
21 ایکس ۶۰ دنده ایدریافت کاتالوگدریافت راهنما
22ایکس ۶۰ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما