کاتالوگ و دفترچه راهنماي محصولات کرمان موتور و خودروسازان بم

ردیفنام خودروکاتالوگدفترچه راهنما
1جی 4 اتوماتیکدریافت کاتالوگ
2آزرا 2018دریافت کاتالوگ
3اس 3 اتوماتدریافت کاتالوگ
4جیلی GC9
5جیلی NL3
6اکسنت 2017دریافت کاتالوگ
7جیلی GC6 مدل اکسلنت
8سانتافه 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
9سوناتا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
10توسان 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
11النترا 2017دریافت کاتالوگدریافت راهنما
12 ۸۲۰ (۲۴۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگ
13i10دریافت کاتالوگ
14i20دریافت کاتالوگ
15 جی ۵ دنده ای (۱۵۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
16 جی ۵ اتومات (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
17 اِس ۵ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما
18 ۶۲۰ (۱۶۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
19 ۶۲۰ (۱۸۰۰ سی سی)دریافت کاتالوگدریافت راهنما
20 ایکس ۵۰دریافت کاتالوگدریافت راهنما
21 ایکس ۶۰ دنده ایدریافت کاتالوگدریافت راهنما
22ایکس ۶۰ اتوماتدریافت کاتالوگدریافت راهنما