7 آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامی باد

7 آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامی باد.

 

روز بزرگداشت کوروش