نتایج نظرسنجی مصرف کنندگان ایرانی از بازار خودرو چه می خواهند؟

براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، خودروهای شاسی بلند (SUV) بیشترین اقبال را میان مشتریان در بین کلاس های خودرویی دارند و همچنین برندهای خودروهای وارداتی از کشورهای آلمان، ژاپن و فرانسه به ترتیب پرطرفدارترین برندهای خودروهای خارجی از نظر شرکت کنندگان در این نظرسنجی بوده اند.

نظرسنجی برندهای خودرو خارجی

 

نظرسنجی

خودرو

خارجی