دلایل روشن شدن چراغ روغن و گرم نبودن باد بخاری

علل گرم نبودن باد بخاری

  • گرفتگی یا خرابی رادیاتور بخاری
  • گرفتگی شلنگ ورودی بخاری
  • خرابی فن بخاری
  • کم بودن آب رادیاتور
  • خرابی ترموستات

دلایل روشن شدن چراغ روغن

  • کمبود روغن موتور
  • مناسب نبودن غلظت روغن
  • کثیفی فیلتر روغن
  • فشنگی کنترل فشار روغن خوب عمل نمی کند
  • افت فشار روغن در مدار روغن کاری