نکاتی درمورد رانندگی در باران و گرفتن کلاچ قبل از استارت خودرو

نکاتی در مورد رانندگی در باران

رانندگی در باران

گرفتن کلاچ قبل از استارت

گرفتن کلاچ قبل از استارت زدن، برای خودروهایی با باتری ضعیف یا در هوای سرد،امری کمک کننده به خودرو بوده زیرا از نیروی اضافی کلاچ به موتور کاسته شده و موتور راحت تر روشن می شود.
 
گرفتن کلاچ قبل از استارت