طرز کار سیستم توربو شارژ و سوپرشارژ

توربو شارژر

در خودورهای مجهز به سیستم توربو شارژر، فشار گازهای خروجی اگزوز، توربین مخصوصی را می چرخاند. این توربین با یک کمپرسور هم محور است که در شکل زیر به رنگ آبی نشان داده شده.

این کمپرسور معمولا بعد از سیستم تزریق سوخت نصب می شود و فشار ورودی مخلوط سوخت و هوا را افزایش می دهد، که در نتیجه آن، فشار ثانویه بعد از احتراق (که همان نیروی تولید شده توسط موتور است) نیز افزایش می یابد.

در برخی خودروها، توربو شارژر مجهز به موتور الکتریکی مجزایی است و بجای نیروی فشار دود اگزوز، با نیروی برق کار می کند.

طرز کار سیستم شارژ و سوپرشارژ

سوپر شارژر

طرز کار سوپر شارژر شبیه به توربو شارژر است، با این تفاوت که نیروی لازم برای افزایش فشارِ مخلوط هوا و بنزین، از میل لنگ دریافت می شود، نه از گاز خروجی اگزوز.

به دلیل همین تفاوت، سیستم سوپر شارژر بر روی موتورهای کوچک نیز قابل نصب است.

وجودِ توربوشارژر و سوپرشارژر در طراحی موتور، مصرف هوا و بنزین را افزایش داده و باعث افزایش راندمان موتور می شود.

طراحان موتور در صورت استفاده از سیستمهای سوپرشارژر و توربو شارژر، تغییراتی را در مقاومت و طراحی قطعات موتور می دهند زیرا:

1. کمپرس موتور بالاتر است.

2. فشار وارد شده به قطعات بیشتر است.

لذا اضافه کردن توربو شارژر به موتورهای معمولی، ممکن است به آنها آسیب وارد کند.